DE NIEUWE GENERATIE GEMEENTE GODS BAZUIN

De Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin aan de Verlengde Keizerstraat is uit de moedergemeente van Gods Bazuin Ministries (de overkoepelende organisatie) ontstaan. NGGGB is een zeer dynamische gemeente, bestaande uit thans meer dan 1000 geregistreerde leden, die geleid worden door een nieuwe generatie voorgangers.

Over ons

In 1998 ging de plaatselijke gemeente, toen nog Gods Bazuin meer bekend als de moedergemeente, door een zware periode heen. In dat jaar was er slechts een groep van 50 gelovigen die de gemeente nog bezochten. Deze groep werd toen geleid door toen nog Pastor Steve Meye en twee (jonge) ouderlingen. Hoewel bij de groep van 50 gelovigen een gevoel van verslagenheid leefde, namen ze zich toch voor, achter de welhaast ontmoedigde leiders te staan en met Gods hulp en Zijn genade voorwaarts te gaan. God bevestigde, dat “Gods Bazuin” geen werk van mensen, maar Zijn eigen werk was. De leiders gingen ervoor en de groep begon gestadig te groeien. Het duurde niet lang of er was weer een sterke gemeente, waarvan Steve Meye in gehoorzaamheid aan Gods roeping eindelijk de senior pastor werd. Onder deze voorganger van een nieuwe generatie Meye, ontving de gemeente aan de Verlengde Keizerstraat haar nieuwe naam:
Vanaf 1 september 2002 werd zij de “Stichting Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin” (NGGGB) genoemd en is Dr. Steve Meye haar hoofdvoorganger.

Visie

Missie

Doelstelling

De Geschiedenis en oprichting

Gods Bazuin begon als één gemeente van niet minder dan 200 leden, ontstaan uit een evangelisatiecampagne in oktober 1963, gehouden door de evangelist Pudsey Meye (thans bij zijn Heer). De campagne werd gehouden op het terrein van de jongerenvereniging Spes Patriae aan de Keizerstraat. Een week later werd in het gebouw van de vereniging met de eerste gemeentesamenkomsten begonnen. Het was altijd de visie van de leider om een eigen – grote – ruimte te hebben voor de opvang van de nieuwe gemeenteleden. Vijf jaren later verhuisde de gemeente Gods Bazuin met grote vreugde in optocht naar haar eigen, nieuwe gebouw aan de Verlengde Keizerstraat 37.

Wijlen voorganger Pudsey Meye leidde de gemeente als herder ongeveer 30 jaren lang. Zijn visie voor de verkondiging van het evangelie over het hele land verloor hij daarbij nooit. Door de sterke evangelistische zalving op zijn leven, kwamen honderden vanuit verschillende wijken en buurten in en rondom Paramaribo tot bekering. Dit feit deed de behoefte gevoelen om in de buurten waar de mensen tot bekering kwamen, dochtergemeenten te vestigen. Zo begonnen de eerste wijkgemeenten van Gods Bazuin bij gemeenteleden aan huis, te Menkendam, aan de Boonweg, aan de Christoffel Kerstenstraat en te Flora. Over deze groepen werden jongere broeders aangesteld. Samen met een team van trouwe gemeenteleden trok evangelist Meye ook het diepe binnenland in, om het evangelie te brengen aan de mensen in verscheidene dorpen aan de rivieren.

De gezindheid van Pudsey Meye werd overgedragen op de jongere broeders en op zijn tweede zoon Steve. Allen deden ze sterk aan evangelisatie en de huisgroepen in de buurten groeiden uit tot sterke gemeenten. Deze hadden vaak hun eigen leiders, maar opereerden alle onder de stichting “Gods Bazuin”. Uit deze wijkgemeenten.kwamen ook weer nieuwe gemeenten voort. Toen de dochtergemeenten van Gods Bazuin zo groot werden, dat het enigszins lastig begon te worden om voor alle belangrijke beslissingen en vooral financiële zaken toestemming van de moedergemeente te moeten vragen, werd de roep om zelfstandigheid in de beginjaren negentig steeds luider. 

Een tweetal gemeenten kon niet wachten tot de nieuwe structuur in werking zou treden en scheidde zich prematuur af. In 1993 werd op advies van de huidige bisschop besloten de gemeente Gods Bazuin tot een nieuwe overkoepelende stichting te maken, genaamd Gods Bazuin Ministries.

 De gemeenten die zich capabel achtten om autonoom te zijn, zouden een zelfstandige stichting kunnen oprichten onder de paraplu van Gods Bazuin Ministries International (GBMI), echter op samen afgesproken voorwaarden. Daarbij bestond de mogelijkheid voor andere gemeenten buiten Gods Bazuin, om zich onder de “covering” van GBMI aan te sluiten, mits zij zich aan eerdergenoemde voorwaarden zouden willen onderwerpen.

Voorganger Pudsey Meye, de oprichter van de Gemeente Gods Bazuin, werd de eerste bisschop van Gods Bazuin Ministries, de overkoepelende organisatie, waaronde de Nieuwe Generatie Gemeente Gods bazuin valt die in 1994 een herleving doormaakte. Op een profetische aanwijzing van de Heer, werd hij in 2002 opgevolgd in het bisschopdom, door zijn zoon, toen pastor Steve Meye.

Bisschop Dr. Steve Meye leidt nu het …….. plaatselijke gemeenten tellende kerkgenootschap in Suriname waarvan hij de hoofdvoorganger is van de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin. Behalve in Suriname opereert hij sterk op internationaal vlak en leidt ……..gemeenten in het buitenland en ook de wereldwijde evangelistische bediening, Christ Revival Ministries.

De oprichter van Gods Bazuin Aartsbisschop Pudsey Meye  kwam in april 2005 te overlijden, waarna de algehele leiding van Gods Bazuin Ministries overgedragen werd aan Bisschop Dr. Steve Meye.  Naar zeggen van Milton Veldkamp, voorganger van de NGGGB, heeft de NGGGB momenteel een start gemaakt met de bouw van een nieuw gemeentegebouw voor meer dan 3000 leden. Dit met het oog op de verwachte grote oogst van zielen in de komende tijd. Naast het geestelijk werk dat verricht wordt door Gods Bazuin Ministries, wordt ook veel bewerkstelligd op sociaal gebied. Te denken valt hierbij aan de bejaardenzorg en de stichting de Gouden Lepel.

Ons fundament

De grondlegger van Gods Bazuin heeft van Godswege de basis gelegd waarop de gemeente wordt voortgebouwd. De basis van de gemeente kan worden samengevat als te zijn de 4 pijlers:

Het Woord van God, de Bijbel

Gebed

 Lofprijs en Aanbidding

Evangelisatie en Zending

Zonder het Woord van God als richtlijn zal de gemeente geen stand houden. Het fundament van de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin is gestoeld op het onfeilbaar woord van God.

‘Zonder gebed geen overwinning’, met deze lijfspreuk worden gelovigen toegerust te volharden in het gebed en de Here te geloven.

Lofprijs en Aanbidding dienen een levensstijl te zijn van elk kind van God. Het behaagt de Here God als wij Hem lofzingen en hem aanbidden. Lofprijs en Aanbidding helpen ons om onze aandacht van onszelf en deze wereld weg te halen en ons volledig te richten op God. Het ligt in de natuur van de mens om te aanbidden, Laten wij deze pijler elke dag in ons leven hanteren.

De laatste opdracht die de Here Jezus aan zijn discipelen gaf,was om te gaan in deze wereld en het evangelie oftewel het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen. Mattheus 28:19-21). Wij moeten ernaar streven om de gezindheid van Christus aan te nemen en dat is dat hij niet wil dat een persoon verloren gaat. Wij dienen ons te beijveren in deze tijd om de verlorenen te bereiken met het goede nieuws van hoop, redding, genezing en bevrijding in de Allerhoogste naam, Jezus Christus.

De Leiding

De voorgangers van De NGGGB

De pastors worden in de dagelijkse zorg van de gemeente bijgestaan door de ouderlingen:

–          Aloyiosius Veldkmap

–          Gerda Schmeltz-Watkin

–          Henna Kastierie

–          Kiesjon Agodeba

 

Verder is er een team van diakenen en diakonessen dat de leiding van de gemeente ondersteunt.  

Elk teamlid bedient op zijn eigen unieke wijze.

 

 

Lees meer over Bisschop dr. Steve Meye

De algemeen overziener en visionair van “Gods Bazuin Ministries” is Bisschop Dr. Steve Meye, die tevens de voorzitter is van de Federatie van Volle Evangelie Gemeenten in Suriname en lid van de Nationale Apostolische Raad van Oudsten in Suriname (NARO). Bisschop Dr. Steve Meye is de opziener van bijkans meer dan … tellende kerkgenootschappen nationaal alsook internationaal, waaronder ook de wereldwijde evangelistische bediening, Christ Revival Ministries, opereert. In Suriname overziet hij ……….gemeenten en  ……… gemeenten in Nederland, Frans Guyana en Belgie.  

Bisschop, Dr. Steve Meye, ontvangt in het besturen van Gods Bazuin Ministries, de geestelijke ondersteuning van het Apostolisch Team, bestaande uit:
Apostel Humro Imanuel
Pastor / profeet Wilfred Lavenberg
Pastor / leraar / auteur Frank Nahar
Pastor/ profeet Andre Miesikaba

Pastor/ profeet Patrick Bottse

FAQ

Most frequent questions and answers

Psalm 63:5

Mijn leven lang wil ik U prijzen; mijn handen naar U opheffen wanneer ik bid.

Psalm 134:2

Heft uw handen op naar Zijn heiligdom

 

Psalm 47:2

Alle gij volken, klapt in de handen, juicht God toe met jubelgeroep.

1 Korintiërs 14: 14-15

Want als ik in een vreemde taal bid, is het mijn géést die bidt: mijn verstand staat erbuiten. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik zal bidden met mijn geest én  bidden met mijn verstand: ik zal tot eer van God zingen met mijn geest én zingen met mijn verstand.

1 Korintiërs 14:3

Maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend en troostend toe.

Psalm 150: 3-5

Prijs hem met het schallen van de trompetten.

Prijs hem met de harp en citer.

Prijs hem met reidans en tamboerijn.

Prijs hem met fluiten en snaarinstrumenten.

Prijs Hem met klinkende cimbaalslagen.

Handelingen 4:24

Daarna baden zij volkomen eensgezind tot God: “Machtige Here, U hebt de hemel, de aarde en de zee gemaakt en met alles erop en erin.”

Jakobus 5:14-15

Als iemand ziek is, laat hij de voorgangers van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden; de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven.

Marcus 16:18

Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

De bedieningen

ZENDING

De  zendingsbediening is  gericht op evangelisatieactiviteiten in de verschillende districten, het diepe binnenland  van Suriname en ook buiten de grenzen van Suriname.

Doel van het zendingswerk

Het  doel  van  deze  bediening  is de verlorenen te winnen voor Jezus  Christus  en  zo  ook gemeentes te vestigen in gebieden waar  er  geen  lokale gemeentes zijn. Tijdens de zendingsdagen worden er outreaches gedaan, campagnes georganiseerd en inwijdingsdiensten voor eventuele ingebruikname van plaatselijke gemeentes.

EVANGELISATIE

Doel van Evangelisatie is het  goede nieuws van het Evangelie oftewel het Evangelie van  Jezus Christus verkondigen middels straatevangelisatie en de pasbekeerden te begeleiden om ware discipelen van Christus te worden.

Elke vrijdagavond en elke zaterdagochtend wordt er geëvangeliseerd in de binnenstad. Verder worden er evangelisatiecampagnes in de verschillende woonwijken georganiseerd.

FEEDING PROGRAM

De bediening van Stichting De Gouden Lepel houdt in het helpen van minderdraagkrachtigen (waaronder wezen, weduwen, verstotenen) in de gemeente en in ons land Suriname, middels het verstrekken van voedselpakketten, goede tweedehandse kleding, schoeisel en schoolbenodigdheden. Het Evangelie oftewel het goede nieuws van Jezus Christus staat altijd centraal

FUNDAMENTEN- EN DISCIPELSCHAPSCURSUS

Op de Fundamenten- en Discipelschapscursus worden nieuwe gelovigen de basisprincipes c.q. de

fundamenten van het christelijk geloof bijgebracht. De cursus bestaat uit verschillende modules en wordt 1keer  in  de  week verzorgd   over   een  periode van 10 weken. De cursus is volledig gebaseerd op het Woord van God, de  Bijbel en  wordt  verzorgd  door  christenen   die  een  persoonlijke relatie hebben met deze God van de Bijbel.

Als trainer/leraar van deze cursus rust er een enorm verantwoordelijke taak op uw schouders. U bent trouwens  degene die de pasbekeerden kennis laat maken met de liefdevolle en sterke God in Wie zij zullen leren vertrouwen voor al hun behoeften.

GEVANGENISWERK

Het  Gevangeniswerk  van  de NGGGB  houdt  in  het  brengen  van het goede nieuws, het Evangelie van Jezus Christus, in de strafinrichtingen te Santo Boma en Duisburglaan.

TIENERWERK

Deze groep van 12-14 jaar, komt uit de Kinderclub, maar is nog te jong voor de jeugd.

Middels thema- en discussieavonden, Bijbelstudies, ontspanningsbijeenkomsten en retraites wordt deze groep voorbereid op adolescentie.

KINDERWERK

The New Generation  Kids Club is een wekelijkse dienst voor kinderen van 2-12  jaar. In het programma  wordt het accent gelegd op redding door  genade en door  geloof in de Heer Jezus Christus en worden de kinderen    aangemoedigd   tot   geestelijke  groei   en   dienstbaarheid. De diensten  worden  1 keer per week op  de zondag  tijdens de opwekkingsdienst van 10:00 – l1:45u gedurende het gehele schooljaar gehouden,. Tijdens de schoolvakanties is er geen kinderdienst, maar worden er speciale activiteiten voor de kinderen van de zondagschool en de buurtkinderen georganiseerd.

Doel van het Kinderwerk is dat de kinderen een relatie opbouwen met de Heer Jezus en Hem dienen en

een goede relatie met elkaar opbouwen en elkaar dienstbaar zijn

JEUGDWERK

De Joshua Warriors is de jongerenwerkarm van de NGGGB. De doelgroep van de Joshua Warriors is   jongeren   in   de  leeftijd  van 13-30 jaar. Het doel is een krachtige invloed te hebben op de totale jeugd van Suriname en haar te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. De Ieden van de Joshua Warriors  worden daarom toegerust om de trend te bepalen voor de andere  jonge mensen  in het land. De jeugdsamenkomsten zijn gevarieerd en heel anders dan de reguliere diensten. De Youth Pastor investeert sterk in het geestelijk leven van  de leden, omdat hij gelooft, dat als er geestelijke kwaliteit aanwezig is, deze ook in het natuurlijke zichtbaar zal zijn.

NAZORG

Nazorg heeft alles te maken met gerichte aandacht voor de opvang en begeleiding van de pasbekeerden. Dit houdt onder andere in de pasbekeerden bemoedigen de reguliere diensten  zo frequent  mogelijk te bezoeken, de Fundamenten-  en Discipelschapscursus te volgen en zo snel als mogelijk te dopen. De zorg gaat door,  totdat  de pasbekeerde een sterke en standvastige discipel (volgeling) van Jezus Christus is geworden.

DORKAS

En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabita, hetgeen, vertaald betekent Dorkas. Deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen, die zij gaf. Handelingen 10:36

 

De seniorenburgers hebben het fundament gelegd waarop wij nu mogen voortborduren.

Hun offers van gebed, inzet en moeite mogen nimmer vergeten worden. Nu daar zij niet meer in staat zijn om optimaal te participeren in de diverse bedieningen, verdienen zij het om de aandacht en zorg van de

gemeente te ontvangen.

Dat is het doel van Dorkas. Als blijk van waardering en dankbaarheid, willen wij hen niet in een hoek drukken, maar die extra aandacht geven, middels een telefoontje, een bezoek, helpen waar nodig en het

organiseren van diverse activiteiten zoals filmmiddagen, lezingen over onderwerpen zoals geriatrie, gezond eten om enkele te noemen. Ook worden er trips georganiseerd naar diverse locaties.

De blijde gezichten en hun uitingen van waardering zijn voor ons de drijfveer om er steeds weer naar te streven om elk evenement onvergetelijk te maken.

Het team bestaat uit leden van de gemeente, die beseffen wat voor een voorrecht het is om deze groep te bedienen en hoeveel zegen er rust op het bedienen van deze groep. Ook voor de teamleden worden er regelmatig activiteiten

georganiseerd, die moeten bijdragen tot het bevorderen van de eenheid alsook hun geestelijke groei.